KANUNLAR

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu : Bu Kanun ile; fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserler üzerindeki hak sahiplerinin, ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarının belirlenmesi, korunması, yararlanma şartları, bu Kanun ve ikincil mevzuatı ile öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde uygulanacak yaptırımlar ve yargı yolları, Kültür Bakanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, Meslek Birliklerinin kurulması, görevleri, yükümlülükleri, faaliyetleri, yetkileri ve denetimine ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu : Bu Kanun ile; her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserinin derlenmesi, derleme işlemlerini yürütecek birimler ve derlemeye ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

5187 Sayılı Basın Kanunu: Bu Kanun ile; basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımının düzenlenmesi amacıyla, basın özgürlüğü ve sınırlandırılmasına ilişkin esaslar, basılı yayınların basım ve yayımına ilişkin usul ve esaslar, beyanname usul ve esasları, süreli ve süresiz yayınlara ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar ve yaptırımlar, düzeltme ve cevap hakkına ilişkin esaslar düzenlenmektedir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu : Bu Kanun ile; kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemek amacıyla, basın ve yayın yolu ile işlenen suçlar da dahil olmak üzere, ceza sorumluluğunun temel esasları ile suçlar, ceza ve güvenlik tedbirlerinin türleri düzenlenmektedir.

YÖNETMELİKLER

Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği : Bu Yönetmelik ile;  29/2/2012 tarihli ve 6279 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanununa dayanılarak, her çeşit basma, ozalit, teksir, ofset, optik, manyetik, elektronik ve diğer çoğaltma yöntemleri ile satılmak ya da parasız dağıtılmak üzere üretilen çoğaltılmış fikir ve sanat eserlerinin derlenmesi, derleme işlemlerini yürütecek birimleri ve derlemeye ilişkin usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun deği­şik 81. ve Geçici 7. maddelerine dayanılarak, eser ve hak sahiplerinin haklarının takip edilmesini sağlamak ve fikri hak ihlalleriyle mücadele etmek amacıyla, musiki ve sinema eseri nüshaları ile süreli olmayan yayınlarda zorunlu, kolay kopyalanmaya müsait diğer eser gruplarında ise isteğe bağlı olarak kullanılacak bandrolün temini, kullanımı, uygulamanın denetlenmesi ve bandrol gelirlerinin kullanılması hakkında usul ve esaslar belirlenmektedir.

Fikir Ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım Ve Satışını Yapan Veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44. ve Ek 10.maddelerine dayanılarak, fikrî mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması amacıyla, sadece süreli yayınlar basan yerler dışında, fikir ve sanat eserlerinin tespit edilmesi ve çoğaltılmasına ilişkin materyalleri üreten veya ithal eden ve/veya bu materyallerin dolum çoğaltım ve satışını yapan veya herhangi bir şekilde yayan ve umuma arz eden yerlerin, Bakanlıkça ücreti mukabili sertifikalandırılmasına ilişkin usul ve esaslar ile sertifikalandırılacak yerlerin yükümlülükleri belirlenmektedir.

Meslek Birliklerine Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 42/A maddesinin 7. fıkrasına ve 10/3/1999 tarihli ve 99/12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzüğe dayanılarak, fikir ve sanat eseri sahiplerinin, bağlantılı hak sahiplerinin ve diğer mali hak sahiplerinin meslek birliğine üye olmak için meslek birliğine verecekleri yetki belgesinin usul ve esasları, şekli ve içeriği ile yetki belgeleri çerçevesinde hak sahipleri ile meslek birliklerinin karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği : Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7/6/1995 tarihli ve 4110 sayılı Kanunla eklenen Ek 3. maddesine ve 26/10/1961 tarihinde Roma’da imzalanan İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi’ne dayanılarak, hak sahiplerinin birbirleri ve eser sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi amacıyla, eser sahibinin maddi ve manevi haklarına halel getirmemek şartıyla fikir ve sanat eserlerini özgün biçimde icra eden, yorumlayan, icracı sanatçılarla, bu icrayı ya da sesleri ilk kez tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo ve televizyon kuruluşlarının eser sahibinin haklarına komşu haklarının düzenlenmesine ilişkin ilke ve esaslar belirlenmektedir.

Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile; 5846 sayılı Kanunun değişik 41, 42, 42A, 42B ve 43. maddeleri ile 5846 sayılı Kanuna 5101 sayılı Kanunla eklenen Geçici 6. madde çerçevesinde, eser, icra, yapım ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemekte, eser, icra, fonogram ve yayınların kullanılması ve/veya iletilmesi, bu kullanım ve/veya iletimi yapan mahaller ve kuruluşların sınıflandırılması, iletim ve/veya kullanımlardan kaynaklanan ödemelere ilişkin sözleşmelerin yapılması, bu sözleşmelerin yapılmasında ortaya çıkan uzlaşmazlıkların hallinde uzlaştırma usulü ve bu amaçla oluşturulacak uzlaştırma komisyonunun çalışması, komisyona başvuru halinde alınacak ücretler ile diğer usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik : Bu Yönetmelik ile; 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4110 sayılı Kanun’la değişik 44. maddesinin 4. fıkrası ve 81. maddesinin 2. fıkrası hükümlerine dayanılarak, fikir ve sanat eserleri nüshalarının üzerlerine konacak özel işaret, rumuz, bandrol, kod, seri ve sıra numaraları, bunların hangi eserler için nasıl kullanılacağı, eser nüshalarının neresine konulacağı, nereden alınacağı, bunu taşımayan eser nüshaları hakkında ne işlem yapılacağına ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir.

TÜZÜKLER

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük : Bu Tüzük ile; fikir ve sanat eseri sahipleri ile komşu hak sahipleri meslek birliklerinin ve federasyonlarının kurulmaları, görevleri, gelirleri, denetlenmeleri, üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılma koşulları, eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin tazminat ve telif ücretlerinin dağıtım usulleri, birlik ve federasyonların çalışmalarına ilişkin diğer usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük: Bu Tüzük ile; Çoğaltma ve yayımı eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmamış, kütüphane, müze ve benzeri kurumlarda saklı, henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş, mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş eserlerden, bilimsel ve benzeri amaçlarla faydalanmak isteyenlerin izin alacakları yer, izin alma şekli, alınacak ücretler ve bunların kullanılacağı kültürel amaçlar düzenlenmektedir.

DİĞER

Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4630 sayılı Kanunla değişik 42. maddesi ve “Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri İle Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük” hükümlerine göre kurulacak olan Meslek Birlikleri tarafından düzenlenecek olan iç tüzüğün işbu Tip Statüsüne uygun olarak düzenlenmesi gerekliliği belirlenmiştir.

Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri İle Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar: 27/09/2006 -26302 Resmi Gazete’de yayımlanan 2006-10880 sayılı işbu Bakanlar Kurulu Kararı ile; Mimari eserler hariç olmak üzere 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 4. maddesinde sayılan güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları ile aynı Kanunun 2. maddesinin (1) numaralı bendinde belirtilen ve 3. maddede sayılıp da yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından birinin, eser sahibi veya mirasçıları tarafından bir defa satıldıktan sonra, koruma süresi içinde, bir sergide veya açık artırmada yahut bu gibi eşyayı satan bir mağazada veya başka şekillerde satış konusu olarak el değiştirdikçe, bu satış bedeli ile bir önceki satış bedeli arasında açık bir nispetsizlik bulunması hâlinde, her satışta, satışı gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi tarafından eser sahibine, o ölmüşse miras hükümlerine göre ikinci dereceye kadar (ve bu derece dahil) yasal mirasçılarına ve eşine, bunlar da yoksa ilgili alan meslek birliklerine bedel farkı üzerinden hangi oranlarda pay ödeneceği ve buna ilişkin bilgi verme yükümlülüğü düzenlenmiştir.